Faizsiz bankacılıkta yeni dönem! Resmen değişti artık zorunlu...

Faizsiz bankacılıkta yeni dönem! Resmen değişti artık zorunlu…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliği ile katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının müşterileri ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin usul ve esaslar açıklandı. Üyeleri arasından seçilecek başkanın yurt içinde yerleşik olması zorunlu kılındı. Danışma komitesinin bağımsızlığına ilişkin hükümlerin yeniden ele alındığı tebliğde, alınan kararların izleyen yılın ocak sonuna kadar danışma kuruluna raporlanması şartı getirildi.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişleri hak ve yükümlülükler konusunda müşterilerini açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak. Bu kapsamda bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair banka tarafından müşteriye bilgilendirme formu verilecek. Bilgilendirmenin banka ile müşteri arasında her bir ürün veya hizmet türüne ilişkin ilk sözleşme kurulmadan önce yapılması ise zorunlu olacak.

İŞTE YENİ DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

Bu Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin onuncu fıkrası kapsamında finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının, müşterilerini ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

MÜŞTERİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin genel ilkeler tebliğde şöyle sıralandı:

Banka, müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararları kapsamında 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen ürün ve hizmetlerinin, işleyişleri ve dayandıkları akdin veya akitlerin taraflara getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle ve müşterilerinin söz konusu akde veya akitlere esas irade beyanlarını almakla yükümlüdür. Ürün veya hizmetin faizsiz bankacılık işlemlerine uygulanan akitlerden hangisine veya hangilerine dayandığı, söz konusu akdin veya akitlerin temel özellikleri ve müşterinin bu akit veya akitler çerçevesindeki konumunun ne olduğu, ürün veya hizmete ilişkin işlemlerin süreç ve işleyişi, ürün veya hizmetin ve buna ilişkin işlemlerin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğu, hususlarında bilgilendirme yapılması zorunludur.

Bilgilendirme yükümlülüğü her bir ürün ve hizmet türü için en az bir defa yerine getirilir. Bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair banka tarafından müşteriye bilgilendirme formu verilir. Bilgilendirmenin banka ile müşteri arasında her bir ürün veya hizmet türüne ilişkin ilk sözleşme kurulmadan önce yapılması şarttır.

Müşteri ile yüz yüze görüşerek yapılacak bilgilendirme sonrasında, sunulan ürün veya hizmete ilişkin sözlü bilgilendirme yapıldığına ve ürün veya hizmetin dayandığı akde veya akitlere ilişkin irade beyanının alındığına dair ibarenin müşteri tarafından bilgilendirme formuna kendi el yazısıyla yazılarak ıslak imza ile imzalanması; uzaktan iletişim araçları üzerinden müşteri ile sesli veya görüntülü konuşmak suretiyle sunulan ürün veya hizmete ilişkin bilgilendirme yapılması ve ürün veya hizmetin dayandığı akde veya akitlere ilişkin müşterinin irade beyanının alınması, yöntemlerinden en az biri ile gerçekleştirilir.

Uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle yapılacak bilgilendirmelerde bilgilendirmeye ilişkin görüşmelerin ve bilgilendirme formunun; banka tarafından, kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla güvenilir delillerin elde edilmesini sağlayacak ve sorumluluk atayacak nitelikte kayıt ve muhafaza edilmesi zorunludur.

Müşteriye bilgilendirme yapıldığını ispat etme yükümlülüğü bankaya aittir. Müşteriye bilgilendirme yapacak banka personeli, ürün ve hizmetler hakkında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip ve ayrıca bilgilendirmenin gerekliliğine ve önemine vakıf olmalıdır.

Banka; ürün ve hizmetlere yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi sonrasında müşterilerle iletişime geçmek suretiyle ürün ve hizmet alma sürecine dair yapılan bilgilendirmenin etkinliği ve yeterliliği hakkında bilgi edinmek ve bilgilendirmeye ilişkin eksiklik ve yanlışlıkları düzeltmek amacıyla örnekleme yöntemiyle yılda en az bir defa müşteri anketi yapmak zorundadır. Müşteri anketlerinde, müşterinin, kendisine sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin faizsiz bankacılık ilke ve standartları konusundaki farkındalık ve memnuniyet seviyesi ölçülür.

Banka, fon kullandırma sürecinde banka adına üçüncü taraflarla işlem yapmak üzere müşterilerine vekâlet vermesi halinde, fon kullandırma sürecinde müşterinin bankanın vekili olduğu ve vekâletin doğurduğu sonuçlar hakkında müşterisini etkin bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Satım yöntemlerine dayalı fon kullandırımlarında, alım satıma ilişkin belgenin bir suretinin bankaya ibraz edilmesi gerektiği konusunda banka tarafından ilgili taraflara bilgilendirme yapılır. Banka fon kullandırma karşılığında tahakkuk etmiş alacaklarının kendisine zamanında ödenmemesi halinde izleyeceği politika hakkında asgari olarak; geç ödeme cezası uygulanmasına ve uygulanmamasına ilişkin şartlar, geç ödeme cezası hakkında faizsiz bankacılık ilke ve standartları, geç ödeme cezası tutarlarının gelir kalemleri altında nasıl sınıflandırıldığı ve nasıl değerlendirildiği, hususlarında müşterilerini bilgilendirir.

DÜZENLEMENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.